Smluvní podmínky PrimalZdraví.cz

Závazným objednáním poradenských služeb v oblasti Primal zdravého životního stylu na internetové adresy https://primalzdravi.cz/ Klient souhlasí s níže uvedenými smluvními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

 1. Obecná ustanovení a základní pojmy
  1. Poskytovatelem je Miroslav Kec, IČ 76279472, se sídlem Lubno 247, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, který je certifikovaným Primal Health koučem provozujícím internetovou stránku https://primalzdravi.cz/ (dále jen „Poskytovatel“).
  2. Klientem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která si závazně objednala některý program na internetové stránce https://primalzdravi.cz/ (dále jen „Klient“).
  3. Smluvními podmínkami se rozumí Smluvní podmínky PrimalZdraví.cz zveřejněné na https://primalzdravi.cz/smluvni-podmínky/.
 2. Předmět plnění
 3. Předmět plnění je odvislý od Klientem zvoleného koučovacího programu (dále jen „Program“) a zahrnuje následující služby Poskytovatele:

  • poskytnutí dokumentů s informacemi o různých oblastech Primal životního stylu (strava, pohyb atd.),
  • určitý počet 30 – 60ti minutových osobních konzultací popř. hovorů prostřednictvím telefonu či VoIP komunikátoru (např. Skype, Webex). Úvodní konzultace se uskuteční na začátku Programu, a poté vždy jednou za 14 dní (sudé týdny Programu).
  • poskytování zpětné vazby ve formě e-mailu k dotazníkům vyplněným Klientem každých 14 dní (v liché týdny Programu).
  • klientskou podporu ve formě zpětné vazby k jakýmkoliv otázkám, které Klient zašle na e-mail mirek@primalzdravi.cz.
 4. Objednávka a způsob platby
  1. Klient se seznámí s nabídkou poskytovaných služeb v podobě příslušného Programu na internetové stránce https://primalzdravi.cz/ a v případě zájmu si sjedná s Poskytovatelem úvodní schůzku/hovor.
  2. Klient si objednává zvolený Program po první schůzce/hovoru s Poskytovatelem tím, že osobně projeví výslovný souhlas s nabídkou služeb Poskytovatele, čímž dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb Primal zdravého životního stylu (dále jen „Smlouva“).
  3. Po uzavření Smlouvy obdrží Klient od Poskytovatele e-mail obsahující specifikaci zvoleného Programu spolu s odkazem na smluvní podmínky PrimalZdraví.cz (https://primalzdravi.cz/smluvni-podminky/) a zásady ochrany osobních údajů (https://primalzdravi.cz/ochrana-udaju/) k odsouhlasení.
  4. Po odeslání souhlasu se smluvními podmínkami PrimalZdraví.cz a zásadami ochrany osobních údajů podle předchozího odstavce obdrží Klient od Poskytovatele fakturu v elektronické podobě s číslem účtu, přesnou částkou k úhradě a variabilním symbolem pro platbu.
  5. Smlouva se stává účinnou po připsání platby Klienta na účet Poskytovatele.
 5. Povinnosti Klienta
 6. Klient, který uzavře s Poskytovatelem Smlouvu je povinen zejména:

  • rezervovat si čas příští osobní schůzky/hovoru pomocí online rezervačního systému dostupného v příslušné podsekci internetové stránky https://primalzdravi.cz/.
  • přeplánovat nebo zrušit schůzku/hovor nejpozději 24 hodin předem pro případ, že se nebude moci na schůzku dostavit nebo se hovoru zúčastnit,
  • vyplnit příslušné formuláře před a po osobní schůzce/hovoru,
  • vyplnit formulář Hlášení v liché týdny,
  • aktivně se snažit pracovat na dosažení svých cílů stanovených Poskytovatelem na základě schůzek/hovorů,
  • neposkytovat materiály získané od Poskytovatele v rámci Programu třetím osobám.
 7. Povinnosti Poskytovatele
 8. Poskytovatel je povinen zejména:

  • dostavit se na smluvenou schůzku/hovor a dodat Klientovi příslušné materiály a motivaci,
  • informovat Klienta nejpozději 24 hodin před plánovanou schůzkou/hovorem pro případ, že se nebude moci na schůzku/hovor dostavit a požádat Klienta, aby schůzku/hovor přeplánoval na jím zvolený nový termín,
  • poskytnout Klientovi zpětnou vazbu k vyplněným formulářům nejpozději 24 hodin po jejich přijetí,
  • odpovědět Klientovi na případné další e-mailové dotazy do 24 hodin od přijetí dotazu,
  • pomoci Klientovi stanovit si dosažitelné cíle v oblasti životního stylu a motivovat jej k jejich úspěšnému dosažení.
 9. Odstoupení od smlouvy
  1. Klient je oprávněn v souladu s právy spotřebitele upravenými v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) od Smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.
  2. Odstoupení od smlouvy je možné učinit elektronicky na e-mail mirek@primalzdravi.cz nebo písemně na kontaktní adresu Poskytovatele Lubno 247, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí.
  3. Po odstoupení od Smlouvy ze strany Klienta podle předchozího odstavce bude Klientovi uhrazena částka na bankovní účet, z něhož byla úhrada provedena, a to nejpozději do 14ti dnů od doručení odstoupení Klienta Poskytovateli.
  4. V případě že Klient 2x bez řádného odůvodnění nenavštíví naplánovanou schůzku nebo se nezúčastní naplánovaného hovoru, popř. nepošle požadovaný formulář, má Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit.
  5. Účinky odstoupení podle předchozího odstavce nastávají okamžikem doručení e-mailu Poskytovatele o odstoupení na e-mailovou adresu Klienta.
  6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele se Smlouva ruší od počátku s výjimkou čl. 7 smluvních podmínek, přičemž Klientovi náleží poměrná část ceny Programu za nedokončené týdny, která bude uhrazena převodem na účet Klienta, z něhož byla úhrada provedena, a to nejpozději do 14ti dnů od doručení odstoupení Poskytovatele Klientovi.
 10. Prohlášení Poskytovatele
  1. Informace uváděné na internetové stránce https://primalzdravi.cz/ a poskytované v rámci služeb koučování jsou určené ke vzdělávání návštěvníků stránek a Klientů. Tyto informace nemohou nahradit konzultaci s lékařem. Poskytovatel doporučuje změny životního stylu konzultovat předem s praktickým lékařem. V případě pochybností nebo otázek týkajících se zdravotního stavu návštěvníka stránek/Klienta nebo léků, které užívá, by tento měl kontaktovat svého ošetřujícího lékaře.
  2. Uveřejněné články a názory na internetové stránce https://primalzdravi.cz/ jsou založeny na výsledcích nejnovějších vědeckých studií a jsou zveřejňovány v dobré víře a s přesvědčením, že pomohou k lepšímu zdraví.
  3. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv skutečné nebo domnělé škody údajně vzniklé na základě informací zveřejněných na internetové stránce https://primalzdravi.cz/.
  4. Návštěvník stránek/Klient je plně zodpovědný za svá rozhodnutí týkající se svého zdraví a životního stylu. Ustanovení § 2950 Občanského zákoníku se na vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem neuplatní.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto smluvní podmínky se řídí obecně platnou právní úpravou, zejména Občanským zákoníkem.
  2. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
  3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků stránek/Klientů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny https://primalzdravi.cz/ochrana-udaju/.
  4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem probíhá elektronicky (e-mailem).
  5. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 3.7.2018. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti smluvních podmínek a současně bude vyrozuměn o možnosti od Smlouvy s Poskytovatelem odstoupit z důvodu změny smluvních podmínek.