Chcete se podílet na blogu? Napište mi.

Přes 200 vědců, doktorů a předních autorit volá po vyšším využití vitamínu D v boji proti COVID-19

Takový je název otevřeného dopisu skupiny lékařů všem vládám, lékařům, zdravotníkům a úředníkům v oblasti veřejného zdraví. Dopis byl sepsaný 7. prosince 2020 a nese podtitul „Vědecké důkazy naznačují, že vitamín D snižuje míru nákazy a úmrtí.“ K dnešnímu datu se pod něj podepsalo 185 lékařů a vědců.

Obsahuje informace, které můžou zachránit nespočet životů, pokud podle nich oslovené instituce a lékaři budou jednat.

Pokud s dopisem souhlasíte, prosím sdílejte tento článek, ať má co nejvyšší dosah, a snad se i dostane k lidem, kteří v této záležitosti můžou jednat.

Dopis najdete na této stránce.

Pod čarou je můj předklad.


Všem vládám, úředníkům v oblasti veřejného zdraví, lékařům a zdravotníkům,

výzkum ukazuje, že nízké hladiny vitamínu D téměř jistě zvyšují počty infekcí, hospitalizací a úmrtí s COVID-19. Vzhledem k jeho bezpečnosti požadujeme okamžité celosvětové zvýšení příjmu vitamínu D.

Vitamín D moduluje tisíce genů a mnoho aspektů imunitního systému, vrozeného i adaptivního. Vědecké důkazy1 ukazují, že:

  • Vyšší hladiny vitamínu D v krvi souvisí s nižší mírou nákazy SARS-CoV-2.
  • Vyšší hladiny vitamínu D jsou spojeny s nižším rizikem závažného průběhu (hospitalizace, intenzivní péče nebo úmrtí).
  • Intervenční studie (včetně RCT) naznačují, že vitamín D může být velmi účinnou léčbou.
  • Mnoho prací odhaluje několik biologických mechanismů, kterými vitamin D ovlivňuje COVID-19.
  • Modelování kauzální inference, Hillova kritéria, intervenční studie a biologické mechanismy naznačují, že vliv vitamínu D na COVID-19 je velmi pravděpodobně kauzální, a ne pouze korelační.

Víme, že vitamín D je nezbytný, ale většina lidí ho má nedostatek. Dvě běžné definice nedostatečnosti jsou deficientní hladina <20 ng/ml (50 nmol/l), cíl většiny vládních organizací, a nedostatečná hladina <30 ng/ml (75 nmol/l), cíl několika lékařských sdružení a odborníků.2 Příliš mnoho lidí má hladinu v krvi pod těmito hodnotami. Míra deficitu vitamínu D <20 ng/ml přesahuje 33 % populace ve většině zemí světa a většina odhadů nedostatečnosti <30 ng/ml je výrazně nad 50 % (v mnoha zemích je však mnohem vyšší).3 V zimě jsou tyto míry dokonce ještě vyšší a některé skupiny lidí mají výrazně horší nedostatek: lidé s nadváhou, s tmavou pletí (zvláště pokud žijí daleko od rovníku) a klienti pečovatelských domů. Ty stejné skupiny čelí zvýšenému riziku COVID-19.

Ukázalo se, že pro 97,5 % lidí je zapotřebí 3875 IU (97 µg) denně k dosažení 20 ng/ml a 6200 IU (155 µg) pro 30 ng/ml4, což jsou dávky mnohem vyšší, než udávají všechny národní směrnice. Zpráva, která stanovila doporučenou denní dávku v USA, bohužel obsahovala přiznanou statistickou chybu, kvůli které byl vypočítán přibližně 10x nižší příjem.4 Četné výzvy v akademické literatuře ke zvýšení oficiální doporučené denní dávky nevedly k žádnému nárůstu do doby, kdy se objevil SARS- CoV-2. Mnoho článků nyní naznačuje, že vitamín D ovlivňuje COVID-19 silněji než většina ostatních zdravotních stavů, se zvýšeným rizikem při hladinách <30 ng/ml (75 nmol/l) a výrazně vyšším rizikem při hladině <20 ng/ml (50 nmol/l).1

Dosavadní důkazy naznačují možnost, že pandemie COVID-19 z velké části neustupuje díky nákaze osob s nízkou hladinou vitamínu D, a že umírají převážně osoby s jeho deficientní hladinou. Pouhá možnost, že tomu tak je, by měla vést k naléhavé snaze shromáždit více údajů o vitamínu D. I bez dalších údajů převaha důkazů naznačuje, že vyšší hladiny vitamínu D by pomohly snížit počet infekcí, hospitalizací, pacientů na JIP a úmrtí.

Desetiletí údajů o bezpečnosti ukazují, že s vitamínem D se pojí velmi málo rizik: k toxicitě by se zde doporučovanými dávkami došlo extrémně vzácně. Riziko nedostatečné hladiny daleko převažuje nad jakýmikoli riziky spojenými s hladinami, které, jak se zdá, poskytují největší ochranu proti COVID-19, což nemůžeme říct o lécích. Vitamín D je mnohem bezpečnější než steroidy, jako je dexamethason, nejuznávanější lék, který se také ukázal být účinný při léčbě COVID-19. Bezpečnost vitamínu D je podobná bezpečnosti nošení roušek. Není třeba čekat na další klinické studie, abychom zvedli příjem něčeho tak bezpečného, zvláště když už jsme se dávno měli snažit napravit vysoké míry deficientní/nedostatečné hladiny vitamínu D.

Vyzýváme proto všechny vlády, lékaře a zdravotnické pracovníky po celém světě, aby okamžitě začali doporučovat a provádět úkony ke zvýšení hladiny vitamínu D v jejich dospělé populaci, a to alespoň do konce pandemie. Konkrétně:

  1. Doporučujte dostatečný příjem ze všech zdrojů k dosažení sérových hladin 25(OH)D nad 30 ng/ml (75 nmol/l), což je široce uznávané minimum prokazatelně vedoucí ke snížení rizika COVID-19.
  2. Doporučujte dospělým přijímat 4000 IU (100 µg) vitamínu D denně (nebo alespoň 2 000 IU), pokud daná osoba netestuje jeho hladinu. 4000 IU je obecně považováno za bezpečné množství.5
  3. Doporučujte možný vyšší příjem (např. 2x) pro dospělé se zvýšeným rizikem deficientní hladiny v důsledku nadváhy, tmavé pleti nebo pobytu v pečovatelských domech. Testování hladiny může pomoci vyhnout se příliš nízkým nebo vysokým hodnotám.
  4. Doporučujte, aby dospělí, kteří zatím výše uvedená množství nedostávají, dostávali 10 000 IU (250 µg) denně po dobu 2–3 týdnů (nebo do dosažení 30 ng/ml, pokud se provádí testování), po nichž bude následovat výše uvedené denní dávkování. Tento postup je obecně považován za bezpečný. Za správných podmínek (např. letní den na pláži) může naše tělo ze slunečního světla vyrobit i vyšší dávky. Rovněž NAM (USA) a EFSA (Evropa) tyto hodnoty označují jako „hladinu bez pozorovaných nežádoucích účinků“, a to i jako udržovací denní příjem.
  5. Změřte hladinu 25(OH)D všem hospitalizovaným pacientům s COVID-19 a lečte je kalcifediolem nebo D3, abyste alespoň napravili nedostatečnou hladinu <30 ng/ml (75 nmol/l), případně protokolem podle Castillo a kol. ’20 nebo Rastogi a kol. ’20, dokud nebudou k dispozici důkazy pro lepší protokol.

Známe mnoho faktorů, které predisponují jednotlivce k vyššímu riziku při styku se SARS-CoV-2, jako je věk, být mužem, komorbidity atd., ale nedostatečná hladina vitamínu D je zdaleka nejsnadněji a nejrychleji ovlivnitelný rizikový faktor s bohatými důkazy prokazujícími vysoký účinek. Vitamín D je levný a ve srovnání se značným rizikem COVID-19 jsou s ním spojena zanedbatelná rizika.

Jednejte prosím okamžitě.

Níže podepsaní signatáři podporují tento dopis. Příslušnost k některé z institucí neznamená schválení dopisu samotnými institucemi.

Tento dopis nezaujímá žádné stanovisko k dalším opatřením v oblasti veřejného zdraví kromě vitamínu D. Osobní pohledy jednotlivých signatářů na jakoukoli jinou záležitost nepředstavují názor skupiny.

Všichni signatáři nedeklarují žádné střety zájmů, pokud není uvedeno jinak.

Zdůrazňujeme: Signatáři organizující tuto akci nemají v této oblasti žádné střety zájmů (finanční ani jiné), ani v této oblasti neprováděli výzkum před rokem 2020.


1 Důkazy dostupné do poloviny června byly podrobně přezkoumány (188 prací) [Benskin ‘20] a novější publikace jsou stále přesvědčivější [Merzon a kol. ‘20Kaufman a kol. ‘20Castillo a kol. ‘20]. (Viz také [Jungreis & Kellis ‘20] pro hlubší rozbor výsledků RCT Castillo a kol.)

2 Např..: 20 ng/ml: National Academy of Medicine (USA, Canada), Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Skandinávské země, Austrálie, Nový Zéland a konsenz 11 mezinárodních organizací. 30 ng/ml: Endokrinní společnost, Americká geriatrická společnost a konsenz oborníků z oblasti vědy. Viz také [Bouillon ‘17].

3 [Palacios & Gonzalez ‘14Cashman a kol. ‘16van Schoor & Lips ‘17] týká se Číny, Indie, Evropy, USA atd.

4 [Heaney et al ‘15; Veugelers & Ekwaru ‘14]

5 Následující zahrnují 4000 IU jako tolerovaný příjem do svých oficiálních pokynů: NAM (USA, Kanada), SACN (Spojené království), EFSA (Evropa), Endokrinní společnost (mezinárodní), severské země, Nizozemsko, Austrálie a Nový Zéland, Spojené Arabské Emiráty a Americká geriatrická společnost (USA, starší osoby). Žádná velká agentura neurčuje nižší limit tolerovaného příjmu. Americký NAM uvedl, že 4000 IU “pravděpodobně nepředstavuje žádné riziko nepříznivých účinků téměř pro každého.” Viz také [Giustina a kol. ‘20].

Signatáři (185)

Aktuální seznam signatářů i jimi doporučovanou denní dávku vitamínu D najdete tady.

Naším cílem je změnit opatření a standard péče, abychom zachránili životy a pomohli zmírnit pandemii, a ne pouze vytvořit co nejdelší seznam jmen. V tomto okamžiku vítáme další žádosti o podpis od osob, které mohou přesvědčit osoby s rozhodovací pravomocí k implementaci v dopise vyjmenovaných výzev k akci, jako jsou respektovaní profesoři nebo uznávaní lékaři zabývající se péčí o COVID-19 pacienty, jako jsou ti, kteří pracují s pacienty COVID-19 v nemocnicích nebo kteří pomáhají rozhodovat o standardní péči pro velké skupiny pacientů. Pokud jste takovou autoritou, prosím vyplňte tento formulář.
Poznámka: Nové podpisy nebudou přidány okamžitě.

info@vitaminDforAll.org

Mirek Kec
Jsem nadšený vyznavač Primal životního stylu, zapálený kuchař amatér a certifikovaný Primal Health Coach. Mým cílem je šířit informace o tomto jednoduchém a zdravém životním stylu, díky kterému můžeme předcházet a někdy i zvrátit spoustu neduhů dnešní doby jako je např. nadváha, chronická únava, cukrovka typu 2, výkyvy nálad nebo zažívací potíže.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů